education

About this Accelerator

jes.edu.vn cẩm nang giáo dục và sức khỏe - website số 1 cung cấp kiến thức chuyên sâu về giáo dục - đào tạo, nghề nghiệp, sức khỏe, thuốc, làm đẹp,...

Email: jes.edu.vn@gmail.com

Số điện thoại: 091 407 78 68
Facebook: https://www.facebook.com/jes.edu.vn

Twitter: https://twitter.com/jeseduvn

Linked in: https://www.linkedin.com/in/jeseduvn

Pinterest: https://www.pinterest.com/eduvnjes/

Flickr: https://www.flickr.com/people/jes-edu-vn/

Tumblr: https://jeseduvn.tumblr.com/

Locations

  • Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Industries

Business Products